İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin işlem ve eylemlerinin sınırlarını belirler. İdarenin bu sınırların dışına çıkması ya da yasaların öngörmediği bir şekilde davranması halinde kişilere karşı olan sorumluluk ve yaptırımları düzenler.

İdare kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Fakat uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine sebebiyet veren hukuka aykırı idari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlanmaktadır.

T.C. Anayasasında da belirtildiği gibi idarenin her türlü işlem ve eylemlerin karşı yargı yolu açıktır. Bu tür işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar idari yargıda görülmektedir.

İdare hukukunda başvuru şekilleri ve süreler son derece hassas usuli kurallara bağlanmıştır.
İdarenin yaptırım gücü ağır sonuçlara ve telafisi güç zararlara neden olabilmektedir. Bireylerin İdare karşısında hukuk ilkeler çerçevesinde korunması Avukatlık Ofisimizin en önemli önceliğidir.

 • İdarenin sorumluluğu nedeniyle tazminat davaları açılması,
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması,
 • İdari para cezalarına itiraz edilmesi & iptal davaları açılması,
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması, çözüm yolları & imar davaları takibi,
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması ve ihale davaları takibi,
 • Kamulaştırma ile ilgili davaların yürütülmesi
 • Memur davaları yürütülmesi,
 • Öğrenci davaları açılması,
 • Karayolları Trafik Davalarının sonuçlandırılması,
 • İdari sözleşmelerden doğan davaların açılması,
 • Belediye Kanunu'na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,

Kendine özgü ilgi ve alaka gerektiren, bu yönüyle diğer hukuk branşlarından ayrılan bir alan olan idare hukukunun içerisinde daha da ayrı bir konu olan disiplin cezaları, atama işlemleri; ilişik kesilmesi gibi işlemlere ait davaların, idare hukukunda uzmanlaşmış avukat tarafından yürütülmesi; hak kayıpları yaşanmaması ve bir an önce mağduriyetlerin giderilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Mesleki tecrübemiz ve konusunda uzman ekip arkadaşlarımız sayesinde İDARE HUKUKU alanında hukuki destek verilmektedir.