Gayrimenkul ve İmar Hukuku

Avukatlık Büromuz tarafından gayrimenkul alanında uzmanlaşmış fen; harita; kadastro; mimar; yeniden değerlendirme; emlak vb. bilirkişileri ile koordinasyonlu olarak gayrimenkulünüzün hukuki problemleri hakkında ve yatırımlarınızda danışmanlık hizmeti vermektedir. Yatırım amaçlı açık arttırma usulü ile satılan icra gibi yerlerden en uygun gayrimenkulü seçerek ihale hukuku konusuna giren takip işlemleri de yapmaktadır.

Selçuklu, özellikle kentsel dönüşüm ile birlikte önem kazanan kamulaştırma, acele kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, müdahalenin men'i ve tecavüzün ref'i konularında uzman bir kadroya sahiptir.

Selçuklu, müvekkil portföyünde bulunan yabancı yatırımcıların bilhassa Rumeli coğrafyasında bulunan yatırımcıların Türkiye' de bulunan gayrimenkul sorunlarını belediye, tapu kadastro gibi kamu kuruluşları nezdinde yürütecekleri hukuki işlemleri de yakından takip etmektedir.

Selçuklu tarafından Gayrimenkul ve İmar Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Tapu işlemleri ve davaları
 • Gayrimenkulün mevcut imar ve kadastral durumunun incelenmesi, imar planı değişikliği, parselasyon/ifraz/tevhid gibi imar uygulamaları ve imar hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri,
 • Gayrimenkul sözleşmeleri
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • İhaleden gayrimenkul edinmesi işlemleri
 • Ortaklığın giderilmesi davası (İzale-i şuyu)
 • Tahliye davaları
 • Kat mülkiyeti ile ilgili uyuşmazlıklar
 • Müdahalenin men'i ve ecri misil davaları
 • Kiralama sözleşmeleri
 • Gayrimenkuller üzerinde ipotek, intifa, sükna, üst hakkı, geçit hakkı gibi ayni hakların tesisi ve kaldırılması,
 • Alım – Satım sözleşmeleri
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 • Gayrimenkul finansmanı
 • Yabancıların mülk edinmesi
 • 1/1000, 1/5000, 1/10.000,1/25.000 Ölçekli İmar Planlarının İptali Davaları
 • Belediyelerin İskan İşlemlerine İlişkin Yapılacak İtirazlar Ve Hukuki Prosedürün Takibi
 • Kaçak Yapı Para Cezalarının İptali Davaları
 • Yıkım Kararlarının İptali Davaları
 • İnşaat projelerinde teslimde gecikme, işin uzaması, iş değişiklikleri, ilave iş ve eskalasyon gibi taleplerden kaynaklanan davalar,
 • İnşaat projelerinde ayıplı işlerden kaynaklanan davalar,
 • Eski Eser Hukuku ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku