Ceza Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza dava konularında müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde şikayetçi konumunda bulunan müvekkillerin yasal hak ve yükümlülüklerinin tam anlamıyla korunması ile yerine getirilmesi için yoğun bir çalışma yürütülmektedir.

Ayrıca şüpheli konumunda bulunan müvekkillerimizin Ceza Usul Kanunu , AYM , AİHM kararları ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından taraf olunmuş olan uluslararası sözleşmeler dahilinde eksiksiz olarak yasal haklarının kullanılması sağlanma ana amacı benimsenmiştir.

5237 sayılı TCK'nın 1. maddesinde kanunun amacı şu şekilde ifade edilmiştir: “Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için, ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.”

Ceza Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz ;

Şikayetçi nedir ?

Müşteki, diğer deyişle şikayetçi; bir suçtan zarar gören veya suçun mağduru olup da aleyhine işlenen suçu adli makamlara şikayet eden kişidir.

Şikayet hakkı, polis, jandarma veya savcılığa beyanda bulunup müşteki ifade tutanağı düzenlenmesiyle kullanılabileceği gibi, savcılığa veya mahkemeye yazılı bir şikayet dilekçesi verilerek de kullanılabilir .Bu safahatte ofisimiz tarafından şikayetçinin yasal haklarını eksiksiz olarak kullanabilmesi adına dilekçe hazırlanması ve ifadesine ilgili adli birimlerde iştirak edilmesi gibi hukuki hizmetler yerine getirilmektedir.

Ayrıca müştekinin kamu davası açılması durumunda davaya katılan kişi (müdahil), ceza davasında taraf haline gelmesi sözkonusu olmaktadır Yargılamanın öznesi haline gelen müdahilin yasada belirtilen tüm hakları da Avukatlık Büromuz tarafından titizlikle takip edilmektedir.

ŞÜPHELİ NEDİR ?

Cumhuriyet savcısı tarafından hakkında soruşturma yürütülen, yani suçu işlediğine dair hakkında şüphe bulunan kişiye “şüpheli” denir. Savcılığın hakkında soruşturma yürüttüğü kişi, tutuklu olsun yada olmasın “şüpheli” sıfatıyla anılır. 5271 sayılı Ceza Muhakamesi Kanunu (CMK), “şüpheli, soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade eder” şeklinde tanımlanmaktadır.

Özellikle şüpheli sıfatıyla kolluk ya da Savcılık huzurunda ifadesine başvuran kişilerin haklarının doğru, yerinde ve eksiksiz olarak anlatılması büyük önem arzetmektedir.Bu nedenler dahilinde şüpheli konumunda bulunan kişi /kişilere aşağıdaki yasal hakları eksiksiz olarak hatırlatılmalıdır.

Şüpheliye hakkındaki soruşturmanın konusu suç anlatılmalıdır.

Şüphelinin bir avukatın hukuki yardımından yararlanma hakkı vardır. Avukat tutmak için mali imkanı yoksa, kendisine baro tarafından ücretsiz bir avukat görevlendirilir.

Yakalama kararı ile özgürlüğü kısıtlanan şüphelinin yakınlarından istediği herhangi bir kişiye yakalandığına dair bilgi derhâl bildirilmelidir.

Şüphelinin susma hakkı vardır.

Şüpheden kurtulmak için somut delillerin toplanmasını isteme ve lehine olan delilleri ileri sürme hakkı vardır.

Bu aşamada özellikle hakkında suç isnadı bulunan şüphelinin Avukatlık Büromuz tarafından müdafii sıfatıyla tesmisl edilmesi sırasında yasadan kaynaklanan haklarından tam anlamıyla faydalanmasını sağlamak asli amaçlarımız arasındadır.

Mahkemede kovuşturmanın başlamasından hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiye “sanık” denilmektedir. Sanık; iddianameyle hakkında dava açılmış, fakat hakkındaki mahkeme kararı kesinleşmemiş “şüpheli kişi” olarak da tarif edilebilir.

Bu aşamada Mahkemede hakkında kamu davası açılmış bulunan “Sanık” statüsündeki kişiler hakkında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve CMK hükümleri çerçevesinde eksiksiz bir müdafilik görevi yerine getirilmektedir.

Bu çerçevede Ağır Ceza Mahkemesinde , Asliye Ceza Mahkemesinde , Sulh Ceza Hakimlikleri , Özel yetkili mahkemeler ve İcra Ceza Mahkemeleri huzurunda vekillik görevleri tarafımızca yerine getirilmektedir.

Bu görevlerimizi yerine getirirken ; Havana Kurallarında maddeler halinde sayılan aşağıdaki kurallara eksiksiz olarak riayet etmekteyiz.

Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korurken ve adaletin gerçekleşmesine çalışırken, ulusal ve uluslararası hukukun tanıdığı insan haklarını ve temel özgürlükleri yüceltmeye çalışırlar ve hukuka ve hukukçuluk mesleğinin kabul görmüş standartlarına ve ahlaki kurallarına uygun biçimde serbestçe ve özenle hareket ederler. (Havana Kuralları m. 14). Avukatlar haklarını kullanırlarken, her zaman hukuka ve hukuk mesleğinin kabul görmüş standartlarına ve mesleki ahlak kurallarına uygun davranırlar. (Havana Kuralları m. 23)