Arabuluculuk Hizmeti

Avukatlık ofisimiz bünyesinde ekip arakadaşlarımız tarafından özellikle ihtiyari arabuluculuk çerçevesinde çözüm odaklı bir arabuluculuk hizmeti verilmektedir.

Bu sayede ofisimiz temel ilke olarak ” kazan kazan yaklaşımını benimsemiş , her iki tarafın da kazandığı bir iletişim, anlaşma, yaklaşım biçimi” temel faktör olarak alınmak suretiyle iş hayatındaki sorunlara çözüm bulma hedefinde hareket etmektedir.

ARABULUCULUK NEDİR ?

Arabuluculuk, gerçek veya tüzel kişilerin aralarındaki ihtilafı yargıya gitmeksizin kendi aralarında karşılıklı konuşarak, tarafsız arabulucunun gözetiminde anlaşmaya varıp sulh olmalarıdır.

Arabuluculuğa dava açmadan önce müracaat edileceği gibi dava açıldıktan sonra ve hatta karar verildiği ilamın kesinleşmiş olmasına rağmen henüz infaz edilmeden önce de arabuluculuk yoluna müracaat edilebilir. Arabuluculuk, tarafsız arabulucular tarafından yönetilir.

Arabuluculukta yapılan anlaşmalar, ilam hükmündedir. Arabuluculuk insanlar arasındaki ilişkiyi korur. İhtilaflı insanların tekrar yüz üze bakması selam vermesini ve kucaklaşmasını anlaşma içerisindeki süreci sulh ile bitirmelerini sağlar. Arabuluculuk, gizli ve güvenlidir.

Arabuluculuk asla bir yargılama değildir. Haklı ve haksız tespiti yapılmaz. Arabuluculukta anlaşan her iki taraf kendi hür iradeleriyle anlaşmış oldukları için kesinlikle kazançlı çıkarlar. Zamandan kazanırlar. Süreç helallesmeyle sonuçlanır.

Arabuluculuk, bağımsız ve tarafsız arabulucu eşliğinde yürütülen esnek bir anlaşmazlık çözüm yolu olup taraflara mahkemede elde edilemeyen fırsatlar sunar; iletişim sorunlarının giderir, problemlerin konuşulması ve üzerinde anlaşılabilecek alanların ortaya çıkarılması imkanı sunar

Arabuluculuk Avrupa'da ve Amerika'da 40 yılı yakın süredir uygulanan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Aralarında davaya konu olmuş veya olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin meseleyi bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere ederek çözüme kavuşturdukları bir süreçtir.

Arabulucular tarafları uzlaştırarak, barıştırarak, anlaşmalarını sağladığı zaman altına imza atılan anlaşma belgesi, Yargıtay sürecini de tamamlamış kesinleşmis bir mahkeme hükmü yerine geçmektedir.

İŞÇİ VE İŞVEREN ARABULUCULUĞU

İş (işci – İşveren) Uyuşmazlıklarında İhtiyari Arabuluculuk

İşçi ve işveren alacakları, işe iade talepleri de dahil olmak üzere iş hayatındaki tüm anlaşmazlıklar ihtiyari arabuluculuk kapsamındadır. Yani taraflar belirledikleri arabulucuya başvurarak kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai, hafta tatili, yıllık izin, bayram tatili ücreti, mobing, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, işe iade davaları gibi tüm anlaşmazlıklarda ihtiyari arabuluculuk yoluna gidebilirler. Sunduğumuz hizmetler arasında; iş (işci – işveren) uyuşmazlıklarında ihtiyari arabuluculuk hizmetleri de bulunmaktadır.

İş (işci – İşveren) Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk

İşçi ve işveren alacakları, işe iade talepleri de dahil olmak üzere iş hayatındaki tüm anlaşmazlıklar dava şartı, arabuluculuk kapsamına alındı. Yani taraflar mahkemeye değil de, önce arabulucuya başvurmak zorunda. Anlaşmazlık Arabuluculukta çözülemezse taraflar mahkemeye gidebilir. Kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai, hafta tatili, yıllık izin, bayram tatili ücreti, mobing, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, işe iade davaları gibi tüm anlaşmazlıklarda artık arabuluculuğa başvurulmadan dava yoluna gidilemeyecek. Sunduğumuz hizmetler arasında; iş (işci – işveren) uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk hizmetleri de bulunmaktadır.

Esas itibariyle ihtiyari olan arabuluculuk, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nda dava şartı olarak düzenlenmiştir. Kanun'a göre arabuluculuk iş uyuşmazlıklarının çözümünde bir dava şartı olarak düzenlenmiş olup taraflar arabulucuya başvurmaksızın dava yolunu tercih edemeyeceklerdir. Davacı işçi arabuluculuk yönteminin işletilmemesine rağmen doğrudan doğruya dava açmaya girişirse mahkeme esasa girmeden davayı usulden reddetmek yoluna gidecek, noksanlığı gidermesi için davacıya bir süre verme yoluna gitmeyecektir. Türkiye'de hukuk uyuşmazlıklarında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk yönteminin Türk adalet sisteminde uygulamaya konulması oldukça yeni olmasına rağmen, hızlı bir ilerleme göstermiştir. Adli İstatistik verilerine göre 2016 yılında arabuluculuk kurumuna taşınan işçi-işveren uyuşmazlıklarında anlaşma sağlananların oranı %96,8; anlaşma sağlanamayanların oranının ise %3,2 olduğu görülmektedir.

Ticari Uyuşmazlıklarda İhtiyari Arabuluculuk

Türk hukuk sisteminde ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk kural olarak ihtiyari (isteğe bağlı) olarak başvurulabilen bir yöntem olarak öngörülmüştür. Kanun koyucu, arabuluculuğa elverişli konuları; tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıkları olmak üzere çok geniş kapsamlı düzenlemiştir. Örnek vermek gerekirse, bütün ticari işletmeler ve şirketlerden, çek, bono gibi kıymetli evraktan, taşıma işlerinden, gemi ticaretinden, sigortacılıktan, bankacılıktan, ödünç işlerinden, rekabetten, fikri mülkiyetten kaynaklanan uyuşmazlıklar ihtiyari arabuluculuk kapsamındadır.

Bu düzenleme, taraflara, kanuni haklarından ziyade, ticaret veya iş zihniyetini esas alarak, kendi aralarındaki uyuşmazlığı çözme imkanlarını araştırma fırsatı sunmaktadır. Bu türden arabuluculuk; uyuşmazlık olmasaydı, hatta uyuşmazlığa rağmen, uyuşmazlık tarafları arasında süregiden bir ilişkinin olduğu durumlarda özellikle büyük değer taşır. Dava veya tahkim, taraflar arasındaki ilişkiyi tamamen koparabilir; zaten taraflardan birinin kazanan ve diğerinin de kaybeden taraf olarak ilan edildiği bir sistemde böyle bir durum olabileceği apaçık ortadadır. Öte yandan, arabuluculuk tarafların meseleyi, karara bağlanacak bir dava değil de, çözülecek bir sorun olarak ele almalarını sağlar. Süreç ayrıca ileriye dönüktür; arabulucu, tarafların gelecekte nasıl birlikte çalışacağını da inceler. Yargıda ise hakim, bunun tam aksine, genellikle geçmişte neler olduğunu ortaya çıkarmakla ilgilenir ve kararını bu bulgulara göre belirler. Arabuluculuk bu nedenle, tarafların kendilerinin daha geniş çerçevedeki menfaatlerini kavramalarını sağlamak, geçmişte yaşananlara bir çizgi çekmek ve tarafların geleceğe yürümelerine izin vermek suretiyle, ilişkileri muhafaza etmek ve iyileştirmek için daha elverişli bir yöntemdir. İhtiyari arabuluculuk aynı zamanda, hukuki giderlerden tasarruf, yönetim zamanı ve fırsat maliyetinden tasarruf, tarafların mahkemede birbirleri hakkında söyleyecekleri bakımından tarafların itibarlarını koruma, ve aleni yargılamada çekişmenin yerel, ulusal veya ticari basında açığa vurulması riskinden kaçınarak, bütün meselenin gizlilik esasıyla ele alınması gibi yan faydalar da sağlar. İlişkinin muhafazası, yalnız iş ile sınırlı değildir. İlişki, sosyal veya sportif olabilir; örneğin kulüp üyeleri, dernekler, cemaat (aynı ibadethanenin müdavimleri) veya topluluklar arasında; veya aile üyeleri, evsahibi ile kiracı, veya komşular arasında, veya iş arkadaşları arasında, veya aynı okuldaki çocukların ana-babaları arasında olabilir. Ticari uyuşmazlıkların arabuluculuk yolu ile çözümlenmesi sonucunda, taraflar ilişkileri zedelenmeden işlerini devam ettirebilme seçeneğine sahip olacaktır. Sunduğumuz hizmetler arasında; ticari uyuşmazlıklarda ihtiyari arabuluculuk hizmetleri de bulunmaktadır.

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk

01.01.2019 tarihi itibariyle ticari uyuşmazlıklar bakımından da; dava şartı olarak arabuluculuk getirilmiştir. Yani ticari uyuşmazlığın tarafları mahkemeye değil de, önce arabulucuya başvurmak zorundadır. Anlaşmazlık Arabuluculuk yoluyla çözülemezse ticari uyuşmazlık tarafları mahkemeye gidebilir. Örnek vermek gerekirse, bütün ticari işletmeler ve şirketlerden, çek, bono gibi kıymetli evraktan, taşıma işlerinden, gemi ticaretinden, sigortacılıktan, bankacılıktan, ödünç işlerinden, rekabetten, fikri mülkiyetten kaynaklanan uyuşmazlıklar zorunluluk kapsamındadır. Ticari hayatta süreklilik önem arz ettiği için hızlı sonuçlar alınması gereklidir. Arabuluculuk daha hızlı sonuçlar alınabilen bir yol olduğu için daha kısa sürede taraflar kârlı sonuçlara ulaşacaktır ve bu durum tacirlerin hayatlarını kolaylaştıracaktır. Ayrıca, arabuluculuk dava yoluna kıyasla barışçıl bir çözüm yoludur. Ticari uyuşmazlıkların arabuluculuk yolu ile çözümlenmesi sonucunda, taraflar ilişkileri zedelenmeden işlerini devam ettirebilme seçeneğine sahip olacaktır. Sunduğumuz hizmetler arasında; ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk hizmetleri de bulunmaktadır.